image01 image02 image03 image08 image11 image12 image16 image20
oficiální internetové stránky obce

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1)      Oficiální název

Obec Kunčice

 

2)      Důvod a způsob založení

Obec Kunčice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3)      Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční, kulturní a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a účetní. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.

 

4)      Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Kunčice Kunčice 1, 503 15 Nechanice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Kunčice Kunčice 1, 503 15 Nechanice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Středa: 8:00 – 13:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 491 514 930

mobilní telefon: 724 900 081

mobilní telefon starosta: 603 358 528

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

www.kuncice.info

4.7 E-mail

E-mail : kuncice@nechanicko.cz

4. 8 Další elektronické adresy

nejsou

4.9 ID datové schránky

mbpam5e

 

5)      Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5000000150/8040

 

6) 

00268976

 

7)  DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8) Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska:

http://kuncice.info/uredni-deska/

Veřejné vyhlášky:

OZV o odpadech:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/verejna_vyhlaska_o_odpadech2016.pdf

OZV poplatek ze psů:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/Vyhlaska_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf

OZV o místním poplatku ze vstupného:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/Vyhlaska_o_mistnim_poplatku_ze_vstupneho.pdf

OZV o pořádání tanečních zábav:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/Vyhlaska_o_stanoveni_podminek_pro_poradani,prubeh_a_ukonceni_verejnosti_pristupnych_tanecnich_zabav,diskotek_a_jinych_kulturnich_podniku.pdf

8.2. Rozpočet:

http://kuncice.info/rozpocty/

9)  Žádosti o informace:

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad Kunčice, Kunčice 1, 503 15 Nechanice

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou nebo datovou schránkou

E-mail: kuncice@nechanicko.cz, datová schránka: mbpam5e

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

  1. komu je určena
  2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

 

10) Příjem žádostí a dalších podání

Osobní podání: na obecním úřadě v Kunčicích v úředních dnech a hodinách:

PO: 8:00-12:00, 13:00-17:00

ST: 8:00-13:00

Poštou: Obec Kunčice, Kunčice 1, 503 15 Nechanaice

E-mailem: kuncice@nechanicko.cz

Datovou schránkou: mbpam5e

 

11) Opravné prostředky

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinném subjektem – do 15 dní.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

12) Formuláře

Žádost o poskytnutí informací

13 ) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací jsou na Portálu veřejné správy ČR

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14) Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

14.2. Vydané právní předpisy

Veřejné vyhlášky:

OZV o odpadech:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/verejna_vyhlaska_o_odpadech2016.pdf

OZV poplatek ze psů:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/Vyhlaska_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf

OZV o místním poplatku ze vstupného:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/Vyhlaska_o_mistnim_poplatku_ze_vstupneho.pdf

OZV o pořádání tanečních zábav:

http://kuncice.info/wp-content/plugins/uredni-deska/upload/Vyhlaska_o_stanoveni_podminek_pro_poradani,prubeh_a_ukonceni_verejnosti_pristupnych_tanecnich_zabav,diskotek_a_jinych_kulturnich_podniku.pdf

 

15) Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

hodina práce – bezplatně

fotokopie nebo výtisk z tiskárny – bezplatně

ostatní náklady – dle skutečně vynaložených nákladů

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

není

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy

16.2  Výhradní licence

Žádná výhradní licence nebyla poskytnuta.

17) Výroční zprávy

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2017

Odpovědi na dotazy dle zákona č.106/1999 Sb. 2018

Odpovědi na dotazy podle zákona 106/1999

18) Informace k GDPR
Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Kunčice, sídlo: Kunčice 1, IČ: 00268976, DS: mbpam5e, telefon: 491514930, e-mail: kuncice@nechanicko.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Kašparová, Ivana Lášová
sídlo: Mokrovousy 18, IČ: 70957606, DS: fnis7qb, telefon: 498773921, e-mail: ou@mokrovousy.cz

 

Kontakt

Květoslav Kvasnička (starosta)
mobil: +420 603 358 528
email: kuncice@nechanicko.cz

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 13:00

Knihovna
Pondělí: 16:00 - 18:00

Předpověď počasí
Centrum volného času

Náhodné fotografie
Nabídky práce
SK Bystřian Kunčice
Obec
Kunčice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz